Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.ArticlePage.

Investor

Kriser, der deglobaliserer verden

2 min

12.05.2023

Krig, kriser og pandemi har revet mange af global økonomis forsyningskæder over. Det har kostet virksomheder, investorer og forbrugere dyrt. Nye måder at drive virksomhed og investere i en deglobaliseret verden vinder derfor indpas.

De seneste mange årtier er verden blevet mere globaliseret. Jerntæppets fald, Ki­nas åbning mod Vesten, BRIC-økonomiernes vækst, liberalisering af international handel og en lang række andre begivenheder har trukket i den retning.

Siden 2020 har stærke kræfter imidlertid truk­ket kontra. COVID blotlagde, hvor ekspone­rede virksomheder er, når forsyningskæderne rives over. Kinas anspændte forhold til USA og Taiwan skaber usikkerhed om Kinas fremtidige rolle i verdenshandlen. Krigen i Ukraine har medført en energikrise. Rusland er faldet bort fra verdensmarkedet. Alt det reducerer globalisering.

Deglobalisering kickstarter reshoring

For virksomhederne går deglobalisering hånd i hånd med reshoring - altså at man hjemtager produktionen fra fx Fjernøsten eller lavtløns­områder i Østeuropa. Reshoring er nu en reel mulighed for virksomhederne, da automatise­ring i mange brancher gør produktionen mindre arbejdskraftintensiv. Tilbageflytning af produktion medfører, ud over beskyttelse mod nye geopolitiske chok, en række fordele. Klimahensyn, kontrol over produktkvalitet, nærhed til kunderne og politiske hensyn i form af arbejdspladser i Danmark er blandt de faktorer, der har betydning.

Tendensen var allerede godt i gang før pande­mien. En undersøgelse fra Dansk Metal i 2018 viste således, at 30 % af de adspurgte tillidsrepræsentanter angav, at virksomheden, de arbejder for, har flyttet produktion hjem til Danmark inden for det seneste år. For at det skal være rentabelt at producere i udlandet, skal omkostningsgevinsten værre større end risikoen for, at forsyningskæderne rives itu. I de seneste år er den balance tippet flere gange.

Konsekvenser for dine investeringer

Som investor er det relevant at gøre sig klart, hvor eksponeret du er for deglobaliseringen. Har du en portefølje, der i høj grad er bygget op om internationale selskaber? Er disse selskaber afhæn­gige af, at der ikke opstår flaskehalse i hot-spots som Suezkanalen eller havne i Kina? Er svarene på disse spørgsmål ”ja”, er det værd at overveje at nedbringe din deglobaliseringsrisiko.

Globalisering er stadig ”Scenarie A”

Selv om både virksomheder og investorer i stigende grad har fokus på risiciene ved geopoliti­ske kriser, skal man ikke forvente, at protektio­nisme og nationalisme kommer til at afløse globa­liseringen som paradigme. De mange forde­le ved globaliseringen gør, at et mindre setback ikke kan kvæle den, og der er stærke grunde til, at varers og kapitalers frie bevægelighed er steget eksponen­tielt gennem de seneste mange årtier. Det leder nemlig til en mere effektiv international arbejds­deling og mere velstand. Vores hovedscenarie er, at verden stadig vil være globaliseret i fremtiden. Men virksomhederne vil have mere veludviklede planer for, hvordan de kan opretholde driften, når kriserne rammer.

2 min

12.05.2023

Som investor er det relevant at gøre sig klart, hvor eksponeret du er for deglobaliseringen.

Robert Krogh Lauridsen

Afdelingsdirektør Formue, Investering og Markets

Fra os til dig

Artikler om aktuelle emner