Bæredygtige investeringer

Med en bæredygtig investering investerer du i fremtiden.

Integration af bæredygtighedsrisici i Andelskassen

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som - hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Når vi i pengeinstituttet udvælger de finansielle produkter, som vi yder investeringsrådgivning om, tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger. Hensynet er baseret på de oplysninger, som producenterne har stillet til rådighed i henhold til SFDR.

Pengeinstituttet yder investeringsrådgivning om udvalgte finansielle produkter, især investeringsforeningsbeviser (UCITS).

I hovedparten af de finansielle produkter, vi rådgiver om, eller som indgår, når vi træffer investeringsbeslutninger på kundens vegne, er der fokus på de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet. Dele af de finansielle produkter, vi udbyder, har et særligt højt bæredygtigt fokus. Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter, som vi udbyder.

Investering med omtanke

Når du investerer ansvarligt, investerer du i en bedre fremtid.

Erklæring om de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger

Dette er en erklæring fra Andelskassen om hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Erklæringen offentliggøres, idet Andelskassen i forbindelse med ydelse af porteføljepleje og ved udbud af puljeløsninger tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

I Andelskassen vurderer vi aktuelt, at udslip af CO2 har den største negative indvirkning på klimaet. I flere af Andelskassens investeringsprodukter er der derfor fokus på reduktion af virksomhedernes CO2-udledning.

Andelskassen har udarbejdet en ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici”, hvori processen for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer beskrives.

Der er blevet foretaget en større gennemskrivning af politikken, hvor en række eksisterende afsnit er blevet udvidet. Derudover er der indsat et nyt afsnit med konkrete eksempler på bæredygtighedsrisici og i forlængelse heraf nye afsnit, hvor vi konkret forholder os til bæredygtighedsrisici knyttet til statsobligationer, realkreditobligationer og alternative investeringer. I forhold til beskrivelsen af hvordan vi i pengeinstituttet integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutningsproces og ved investeringsrådgivning, bygger vores tilgang fortsat på screening af investeringer, aktivt ejerskab via stemmeafgivelse og dialog samt i yderste konsekvens eksklusion. Alle afsnit herom er dog udvidet med mere konkrete oplysninger om, hvilke tiltag der udføres under de enkelte punkter. Derudover fremgår det mere detaljeret, hvilke fokusområder pengeinstituttet lægger vægt på ved udvælgelsen af samarbejdspartnere og produktleverandører.

Andelskassen distribuerer en række investeringsprodukter. Størstedelen af vores investeringsbeslutninger på vegne af kunder bygges op med produkter fra vores samarbejdspartnere på investeringsområdet, primært investeringsforeninger. Disse samarbejdspartnere er udvalgt med afsæt i vores politik for integration af bæredygtighedsrisici. Det betyder, at Andelskassen i praksis lægger forvalternes hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer til grund, når vi sammensætter investeringsporteføljer, og når vi i forbindelse med porteføljepleje og puljeløsninger tager investeringsbeslutninger på vegne af kunderne.

Som det er beskrevet i vores ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici” udvælges vores samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet, f.eks. investeringsforeninger, blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at vores kunders formuer kan investeres ansvarligt og med et bæredygtigt aftryk. Et af fokuspunkterne er bl.a., at samarbejdspartneren via aktivt ejerskab understøtter udvikling og langsigtet værdiskabelse i de selskaber, der investeres i.

De udpegede samarbejdspartnere har alle i et eller andet omfang tilsluttet sig overholdelse af adfærdskodekser for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering.

Minimumskrav til de finansielle produkter vi rådgiver om 

I pengeinstituttet er vi bevidst om, at når en investering er udsat for bæredygtighedsrisici, kan det påvirke værdien af investeringen på linje med andre investeringsrisici og dermed i sidste ende resultere i et negativt afkast. Det, at vi tager højde for bæredygtighedsrisici ved investeringsrådgivning, betyder, at nogle selskaber og sektorer vil blive valgt fra som investeringsmulighed, mens andre derimod vil blive valgt til.

For de finansielle produkter, vi yder investeringsrådgivning om, er det et krav, at de finansielle produkter blandt andre karakteristika fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller en kombination af disse karakteristika, samtidig forudsættes det, at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis eller har bæredygtig investering som sit mål. 


For finansielle produkter, der ikke indeholder oplysninger som krævet i henhold til artikel 8 eller artikel 9 i SFDR, forventer vi en klar og begrundet redegørelse for, hvorvidt og i givet fald hvordan de finansielle produkter tager de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i betragtning. 
Vi udvælger og rangerer ikke de finansielle produkter, vi rådgiver om, på grundlag af de vigtigste indikatorer for negativ påvirkning, der er anført i SFDR Delegeret forordning.

Som en del af egnethedsvurderingen bliver kunderne spurgt til deres bæredygtighedspræference. På den måde er pengeinstituttets rådgivere i stand til at hjælpe kunderne med at vælge de finansielle investeringsprodukter, der matcher kundens præferencer for bæredygtighed, herunder hensynet til at minimere de væsentligste negative påvirkninger, som investeringerne har på bæredygtighedsfaktorer.

Vores samarbejdspartnere (leverandører af finansielle produkter, som pengeinstituttet har en distributionsaftale med) på investeringsområdet, f.eks. investeringsforeninger, udvælges blandt mange kriterier også ud fra en vurdering af deres evne til at integrere bæredygtighedsrisici samt negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, herunder løbende screening, udførelse af aktivt ejerskab samt eksklusion, når engagement og dialog ikke er tilstrækkeligt.


Ved udvælgelsen af de finansielle produkter, vi rådgiver om, anvendes bl.a. følgende kriterier eller tærskler vedrørende de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer for produkterne.


Vores produktleverandører ekskluderer som minimum selskaber, der agerer inden for: 

  • Klyngevåben
  • Landminer
  • Kemiske våben
  • Biologiske våben
  • Atomvåben, der ikke er omfattet af Traktaten om ikke-spredning af kernevåben

I forhold til kulproduktion og produktion af oliesand følger vores samarbejdspartner løbende selskabernes omsætning fra og eksponering mod disse. Alt afhængig af de enkelte selskabers deltagelse heri vil eksklusion kunne komme på tale. 


Internationale sanktioner, der f.eks. forbyder investeringer i bestemte lande, skal altid overholdes. Det gælder f.eks. for statsobligationer fra lande, der er omfattet af EU-sanktioner mod finansielle transaktioner med landet eller mod ledende personer, hvor det kan være svært at adskille disse og staten/centraladministrationen i det givne land.


Vores produktleverandører er forpligtet til at integrere bæredygtighedsrelaterede faktorer i deres investeringsanalyser, beslutningsprocesser og deres arbejde med aktivt ejerskab. Det sætter dem i stand til at skride ind over for selskaber, der bryder internationale love og normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og bekæmpelse af korruption.

Kom godt i gang - tal med din rådgiver

Har du brug for hjælp til at få dine penge til at arbejde for dig, er en investeringsaftale ofte en god løsning. Kontakt din rådgiver, så I sammen kan finde ud af dine muligheder.