Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen har nedsat følgende fire udvalg: Revisionsudvalg, Risikoudvalg, Vederlagsudvalg og Nomineringsudvalg.

Revisionsudvalg

I henhold til Revisorloven har bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S nedsat et revisionsudvalg.

Formålet med revisionsudvalget er som forberedelse til beslutningerne i bestyrelsen vedrørende regnskabs- og revisionsmæssige forhold, blandt andet at:

 • Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
 • Overvåge om bankens interne kontrolsystemer, den interne revision, og risikostyringssystemer fungerer effektivt
 • Overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v.
 • Overvåge og kontrollere revisors uafhængighed jf. lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 24, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til banken.

Udvalget må ikke være udførende eller besluttende, men skal derimod tjene til at skabe et beslutningsgrundlag for bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S. Udvalgets opgave er således af forberedende karakter, og udvalgets drøftelser må ikke erstatte bestyrelsens behandling af noget spørgsmål.

Som særligt regnskabs- og revisionskyndigt medlem har bestyrelsen udpeget H.C. Krogh, som efter bestyrelsens vurdering besidder de fornødne kvalifikationer.

Læs det fulde kommissorium for udvalget her.

Udvalget har i 2022 holdt fem møder.

Om banken

Risikoudvalg

Bestyrelsen har nedsat et risikoudvalg, som har til opgave at forberede bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen er bevidst om risici, når der træffes forretningsmæssige beslutninger i bestyrelsen.

Udvalget rådgiver herunder bestyrelsen om bankens overordnede nuværende og fremtidige risikoprofil og strategi og bistår bestyrelsen med at påse, at bestyrelsens risikostrategi implementeres korrekt i organisationen.

Risikoudvalget gennemgår tillige bankens solvensbehovsopgørelse og afgiver herunder anbefalinger til bestyrelsen vedrørende tilstrækkeligheden af bankens kapitalressourcer.

Udvalget vurderer herudover om bankens produkter og tjenesteydelser er i overensstemmelse med bankens forretningsmodel og risikoprofil, ligesom udvalget vurderer incitamenterne ved DABs aflønningsstruktur.

Læs det fulde kommissorium for udvalget her.

Udvalget har i 2022 holdt syv møder.

Vederlagsudvalg

I henhold til Lov om finansiel virksomhed og anbefalingerne for god selskabsledelse har bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S nedsat et vederlagsudvalg.

Formålet med vederlagsudvalget er som forberedelse til beslutningerne i bestyrelsen vedrørende vederlags- og aflønningsmæssige forhold, blandt andet at:

 • Forberede og indstille vederlags-/lønpolitikken og andre beslutninger herom, som kan have indflydelse på Danske Andelskassers Banks risikostyring til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse
 • Komme med forslag til vederlag til bestyrelse og direktion samt aktionærråd
 • Sikre at vederlag er i overensstemmelse med bankens vederlagspolitik
 • Komme med forslag til retningslinjer m.m. på vederlagsområdet
 • Påse at oplysninger i årsrapporten om vederlag til bestyrelse og direktion er korrekte, retvisende og fyldestgørende.

Udvalgets opgave er således alene af forberedende karakter, og udvalgets drøftelser må ikke erstatte bestyrelsens behandling af noget spørgsmål. Udvalget har ingen selvstændig beslutningskompetence og kan derfor alene træffe beslutninger, der angår indstillinger til bestyrelsen.

Læs det fulde kommissorium for udvalget her.

Udvalget har i 2022 holdt fem møder.

Om banken

Nomineringsudvalg

I henhold til lov om finansiel virksomhed og anbefalingerne for god selskabsledelse har bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S nedsat et nomineringsudvalg.

Formålet med nomineringsudvalget er som forberedelse til beslutningerne i bestyrelsen vedrørende ledelsesorganers struktur og ledelsesmedlemmers kompetencer mv., blandt andet at:

 • Beskrive de kvalifikationer, der kræves i de to ledelsesorganer
 • Vurdere ledelsesorganernes størrelse
 • Vurdere ledelsesmedlemmernes kompetencer (enkeltvist såvel som samlet)
 • Overveje og indstille kandidater til ledelsesorganerne
 • Udarbejde skriftlige beskrivelser af poster
 • Udarbejde bud på relevant efteruddannelse for bestyrelse og direktion.

Udvalgets opgave er således af forberedende og vurderende karakter, og udvalgets drøftelser må ikke erstatte bestyrelsens behandling af noget spørgsmål.

Udvalgets arbejde sker under hensyntagen til de til enhver tid gældende corporate governance-principper.

Læs det fulde kommissorium for udvalget her.

Udvalget har i 2022 holdt fem møder.