Investorbeskyttelse (MiFID II)

Investering_MiFID.jpg

Ny lovgivning giver større beskyttelse og bedre indsigt. Vi indfører en række forbedringer på investeringsområdet på baggrund af ny lovgivning fra EU – kaldet MiFID II.
Formålet med lovgivningen er blandt andet at give dig endnu større beskyttelse som investor og endnu bedre indsigt i dine investeringer.

Mere information om investeringer, omkostninger og handler

I løbet af 2018 vil du få mere information om dine investeringer, bedre overblik over omkostningerne samt større indsigt i dine handler.

Her indfører vi nemlig en række forbedringer på investeringsområdet med udgangspunkt i ny lovgivning fra EU, som har til formål at give investorer endnu større beskyttelse og endnu bedre indsigt i deres investeringer (MiFID II).

Generelt taler vi om investorbeskyttelse ved handel med finansielle instrumenter, altså værdipapirer generelt, såsom aktier og obligationer, men også strukturerede produkter, investeringsbeviser, futures, terminer, optioner og lignende finansielle instrumenter.

Du er omfattet af investorbeskyttelsen, såfremt du ønsker en personlig anbefaling om et bestemt værdipapir. Og vi kan kun yde den personlige anbefaling på grundlag af din investeringsprofil.

MiFID-reglerne om investorbeskyttelse finder ikke anvendelse ved værdipapirhandel med realkreditobligationer, der sker i tilknytning til udførelsen af kunders realkreditforretninger.

Kompleks/ikke kompleks

De finansielle instrumenter bliver opdelt i produktgrupper, der kan være "ikke komplekse" og "komplekse". For eksempel er aktier en produktgruppe, der er "ikke kompleks", mens Swaps-forretninger er en produktgruppe der er kompleks.

Execution only

Ønsker du blot at købe eller sælge et bestemt værdipapir, vil du ikke opleve de store ændringer. Direktivet kalder disse rene gennemførelsestransaktioner for "Execution only" og din handelsordre er ikke omfattet af investorbeskyttelsen. Dette vil dog kun kunne lade sig gøre for så vidt simple produkter såsom aktier, obligationer samt investeringsbeviser. Såfremt du ønsker at handle et andet finansielt instrument (herunder rødt klassificeret), anbefaler vi, at du kontakter din kunderådgiver.

Investeringsprofil

For hver handel skal vi klarlægge, om den er egnet og hensigtsmæssig for dig. Det kan vi kun efterkomme ved at lave din personlige investeringsprofil. Den udarbejdes på grundlag af dit formål og tidshorisont for investeringen, dine økonomiske forhold, risiko villighed, samt din erfaring og kendskab til investering i de enkelte typer af finansielle instrumenter.

Egnethed

På baggrund af disse oplysninger - din investeringsprofil - skal din kunderådgiver vurdere, om det pågældende produkt er egnet for dig. Vi må ikke anbefale investeringer, der ikke egner sig til din investeringsprofil eller risikovillighed. Anbefaling må heller ikke ske, hvis vi ikke får de nødvendige oplysninger.

Hensigtsmæssighed

Imellem handel via "Execution only" og handel via "Egnethedstesten" ligger hensigtsmæssigheds-vurdering. Den vurdering indebærer, at kunderådgiveren - når der ikke er tale om egentlig rådgivning - skal foretage et overordnet skøn af, om den handel du efterspørger, er hensigtsmæssig for dig.

Kunderådgiveren skal kunne afgøre, om du har den nødvendige erfaring og viden til at forstå de risici, der er forbundet med den aktuelle ordre.

Finder kunderådgiveren at den aktuelle ordre ikke er hensigtsmæssig, skal du gøres udtrykkeligt opmærksom herpå. Hvis kunderådgiveren ikke får de nødvendige oplysninger, så det kan afgøres om den aktuelle ordre er hensigtsmæssig, skal du gøres udtrykkeligt opmærksom herpå.

Mere information oftere

Flere individuelle rapporter
Fremover vil du som standard modtage individuelle investeringsrapporter hvert kvartal.

Beholdningsoversigt
Såfremt du ikke via din Netbank/Mobilbank har åbnet en beholdningsoversigt for dit depot,
vil du kvartalsvis modtage en beholdningsoversigt. Vi sender første gang en
beholdningsoversigt efter udgangen af 1. kvartal 2018.

Du får besked, hvis din investering falder i værdi
Hvis vi investerer for dig, f.eks. via Investeringsaftale Pension, Investeringsaftale Mix,
Investpleje Frie Midler, Investpleje VSO eller Eksklusiv Formuepleje, får du direkte besked,
hvis værdien af investeringen falder mere end 10 procent sammenlignet med den seneste
kvartalsvise investeringsrapport.

Også hvis du har et gearet produkt (fx. certifikater eller gearede hedgefonde), og værdien
falder mere end 10% i forhold til din anskaffelsespris, vil du blive orienteret via e-Boks.

Bedre overblik over dine omkostninger

Mere detaljeret oversigt over omkostninger i rapporter
I rapporterne vil du fremover kunne se dine samlede omkostninger, både i procent og i
kroner. Du får også detaljeret information om, hvad de samlede omkostninger består af.

Én gang om året modtager du en oversigt med en samlet opgørelse, der giver dig fuldt
overblik over de omkostninger, du har betalt til os. Ligeledes indeholder vores prisbog
samtlige omkostninger forbundet med porteføljeplejeaftaler / fuldmagtsaftaler.

Nyt omkostningsoverblik
Du får adgang til et mere detaljeret overblik over, hvilke omkostninger der er, når du handler
med værdipapirer. Overblikket samler alle de omkostninger, som vi estimerer, at du bliver
påført, og opgøres både i kr. og i %.

Se en uddybende beskrivelse af ÅOP >>

Øget gennemsigtighed i dine handler

Dokumentation af, hvordan vi gennemfører handler
Du får adgang til dokumentation af, hvordan vi sikrer dig de bedst mulige resultater, når vi
gennemfører handler. Du kan finde dokumentationen i kvartalsvise rapporter på vores
hjemmeside.

Opbevaring af handelsinformation
Fremover gemmer vi flere oplysninger om, hvordan vi har rådgivet dig og gennemført
handler, både når du investerer selv, og når vi investerer for dig. Oplysningerne gemmer vi i
fem år.

Ikke-uafhængig rådgivning

 

Vores rådgivning er baseret på værdipapirer / investeringsprodukter anbefalet af selskaber,
som vi har et tæt samarbejde med – og dermed yder vi ikke-uafhængig rådgivning.

Vi kan fortsat modtage formidlingsprovision fra andre parter for investeringsservices og
lignende ydelser. Dog ikke for serviceydelser forbundet med porteføljeforvaltning.
Forudsætningen for at modtage formidlingsprovision er, at kvaliteten i vores serviceydelser
øges, og at provisionen ikke giver anledning til interessekonflikter.
Se vores samarbejdspartnere og provisionssatserne her >>

Ordreudførelse

 

Ved hver ordre vi udfører, er vi forpligtet til at videresende en rapportering af ordren med
detaljerede oplysninger til relevante myndigheder. For privatpersoner betyder det, at vi
blandt andet skal have oplysninger om dit statsborgerskab, inden handlen med værdipapirer
kan gennemføres.
Du kan læse mere her >>

For virksomheder er der krav om en LEI-kode, som er et internationalt identitetsnummer,
som alle virksomheder, foreninger og fonde skal bruge, når de handler med værdipapirer og
derivater i EU.
Du kan læse mere her >>

Enkeltmandsvirksomheder behøver jf. Finanstilsynet ikke en LEI-kode, hvis de kun ønsker at
handle med almindelige værdipapirer som aktier, obligationer og investeringsbeviser.
Enkeltmandsvirksomheder uden LEI kan dog kun handle værdipapirer ved at henvende sig
til Andelskassen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt som enkeltmandsvirksomhed
uden LEI at handle værdipapirer i Netbank. Enkeltmandsvirksomheder, som handler andre
finansielle instrumenter, såkaldte derivater (f.eks. valutaterminsforretninger, swaps osv.),
skal have en LEI-kode, fordi en anden forordning, den såkaldte EMIR-forordning, kræver
det.

Telefonsamtaler

 

Lovgivningen kræver, at vi registrerer alle telefonsamtaler, der kan føre til afgivelse af ordrer
om køb/salg af værdipapirer. Det skal vi for at kunne dokumentere, hvad vi har talt om.


Se også
Digital Investeringsguide i Netbank – et værktøj, som giver dig mulighed for at betjene dig selv og for at få indsigt i din egen investeringsprofil.

Risikomærkning af investeringsprodukter – beskrivelse af risiko /og/eller kompleksitetsmærkning af investeringsprodukter.

Central investorinformation om investeringsforeninger – en slags varedeklaration på investeringsbeviser.

PRIIP og KID – en slags varedeklaration på andre finansielle instrumenter.

Kvalitetsforbedrende service: Danske Andelskassers Bank modtager formidlingsprovision for rådgivnings- og execution only-kunder, som investerer i investeringsforeningsbeviser fra en af bankens samarbejdspartnere. For at være berettiget til at modtage denne formidlingsprovision tilbyder vi vores kunder en række kvalitetsforbedrende services. Hvilke services man som kunde er berettiget til, afhænger af, hvor stor tredjepartsbetalingen er. Som kunde er du til enhver tid velkommen til at henvende dig til din kunderådgiver, som kan oplyse, hvilke kvalitetsforbedrende services du er berettiget til, samt være behjælpelig med tilmelding til de services, hvor dette er påkrævet.

 

Best execution-rapporter:
2020
2019
2018
2017

Kundekategorisering og mulighederne for om-kategorisering

Omkostningseksempler - værdipapirer