Risiko og kompleksitet

Risiko- og/eller kompleksitetsmærkning af investeringsprodukter

Andelskassen har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier. I oversigten nedenfor kan du danne dig et overblik over inddelingen af investeringsprodukter.

Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf.

 • I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske statsobligationer.
 • Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis investeringsforeningsbeviser.
 • For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er garantiobligationer.

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, du er opmærksom på at:

 • Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer.
 • Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen.
 • Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.
 • Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt por-tefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.
 • Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.

 

Oversigt over investeringsprodukter fordelt efter mærkningskategorierne grøn, gul og rød:

 Kategori

 Beskrivelse

  Investeringsprodukter, eks.

Grøn

 

Investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb.
Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

 • Danske statsobligationer
 • Statsobligationer udstedt i EUR
 • Danske realkreditobligationer
 • Obligationer udstedt af Kommune Kredit

Gul

 

Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

 • Aktier noteret på et reguleret marked (børsnoterede aktier)
 • Investeringsforeninger (UCITS)
 • Børsnoterede obligationer i øvrigt
 • Erhvervsobligationer noteret på et reguleret marked (børsnoterede aktier)
 • Strukturerede indlån
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori

Rød

 

Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.

 • Finansielle instrumenter (eks. samtlige typer SWAPS, Swaptioner, valutaterminsforretninger, optioner m.m.)
 • Aktier, der ikke er noteret på et reguleret marked (unoterede aktier)
 • Futures
 • ETF’er
 • Garantiobligationer
 • Pantebreve
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori
 • Certifikater
 • Exchange traded notes (ETN)
 • Andele i alternative investeringsfonde (AIF)
 • Contingent Convertible obligationer (CoCo)

Se den fuldstændige liste over risikomærkede produkter >>