Forbrugerinformation: Investering

Værd at vide om investering.

På denne side har vi samlet vigtig information for dig som investor. 

 

Værd at vide om investering.

På denne side har vi samlet vigtig information for dig som investor.

Forretningsmodel for distribution af investeringsprodukter
Som investeringskunde i Andelskassen har du valgt at være kunde i et rådgivningsinstitut. Det er derfor ikke muligt for dig at fravælge en af nedenstående distributionsformer.

Bankens forretningsmodel for distribution af investeringsprodukter indeholder relevante løbende servicetilbud til dig, uanset hvilken distributionsform du benytter.

Banken anvender en kombineret forretningsmodel for distribution. Forretningsmodellen indebærer, at handler kan gennemføres på en af følgende måder:

  • værdipapirhandel med personlig investeringsrådgivning
  • værdipapirhandel som udelukkende er ordreudførelse (execution only).

 

Regler og betingelser: 

  • Politik for integration af bæredygtighedsrisici

  • Politik til imødegåelse af interessekonflikter

  • Ordreudførelsespolitik
    Danske Andelskassers Banks ordreudførelsespolitik omhandler relevant information om, hvordan banken gennemfører ordrer i værdipapirer. I ordreudførelsespolitikken er beskrevet, hvorledes banken sikrer, at gennemførelsen af kundens ordre gennemføres bedst muligt for kunden. Når banken udfører eller videresender fondsordrer, vil banken altid søge det efter omstændighederne bedst mulige resultat for bankens kunder, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren (best execution). Som en del af at opnå det bedst mulige resultat for kunden, er det beskrevet, hvor handlerne kan gennemføres, samt hvordan ordrer, der afgives på samme tidspunkt, håndteres. I ”Betingelser for handel med værdipapirer” er nærmere beskrevet, hvordan specifikke ordrer gennemføres, hvilke handelsformer og ordretyper banken tilbyder samt særlige karakteristika for disse handelsformer og ordretyper.

  • Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot 

  • Vilkår for værdipapirhandel

  • Faktaark: Strukturerede produkter

 

Integration af bæredygtighedsrisici i Andelskassen

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som - hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Når vi i Andelskassen yder investeringsrådgivning til vores kunder og træffer investeringsbeslutninger på kundernes vegne, tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger.

I hovedparten af de finansielle produkter, vi rådgiver om, eller som indgår, når vi træffer investeringsbeslutninger på kundens vegne, er der fokus på de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet. Dele af de finansielle produkter, vi udbyder, har et særligt højt bæredygtigt fokus. Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter, som vi udbyder.

 

Erklæring om de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger

Dette er en erklæring fra Andelskassen om hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Erklæringen offentliggøres, idet Andelskassen i forbindelse med ydelse af porteføljepleje og ved udbud af puljeløsninger tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

I Andelskassen vurderer vi aktuelt, at udslip af CO2 har den største negative indvirkning på klimaet. I flere af Andelskassens investeringsprodukter er der derfor fokus på reduktion af virksomhedernes CO2-udledning.

Andelskassen har udarbejdet en ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici”, hvori processen for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer beskrives.

Andelskassen distribuerer en række investeringsprodukter. Størstedelen af vores investeringsbeslutninger på vegne af kunder bygges op med produkter fra vores samarbejdspartnere på investeringsområdet, primært investeringsforeninger. Disse samarbejdspartnere er udvalgt med afsæt i vores politik for integration af bæredygtighedsrisici. Det betyder, at Andelskassen i praksis lægger forvalternes hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer til grund, når vi sammensætter investeringsporteføljer, og når vi i forbindelse med porteføljepleje og puljeløsninger tager investeringsbeslutninger på vegne af kunderne.

Som det er beskrevet i vores ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici” udvælges vores samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet, f.eks. investeringsforeninger, blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at vores kunders formuer kan investeres ansvarligt og med et bæredygtigt aftryk. Et af fokuspunkterne er bl.a., at samarbejdspartneren via aktivt ejerskab understøtter udvikling og langsigtet værdiskabelse i de selskaber, der investeres i.

De udpegede samarbejdspartnere har alle i et eller andet omfang tilsluttet sig overholdelse af adfærdskodekser for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering.

_____________________________________________

Andelskassen, den 22. juni 2021

 

Lovpligtig forklaring om fravalg af politik for aktivt ejerskab

Andelskassen er omfattet af lov om finansiel virksomhed § 101a. Efter bestemmelsen skal der enten udarbejdes en politik for aktivt ejerskab, alternativt skal det forklares, hvorfor en sådan ikke er udarbejdet.

Andelskassens bestyrelse og direktion har vurderet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en sådan politik for aktivt ejerskab, idet Andelskassen udelukkende har en meget beskeden beholdning af børsnoterede aktier, ligesom Andelskassen i rollen som kapitalforvalter ikke har indgået eksplicitte aftaler med kunderne om, at Andelskassen skal udøve aktivt ejerskab, eksempelvis ved at udnytte stemmeretten i relation til investeringer i børsnoterede aktier.

 

Se også:

Risiko og kompleksitet: Risiko- og/eller kompleksitetsmærkning af investeringsprodukter

Central investorinformation: En slags varedeklaration på investeringsbeviser.

PRIIP og KID: En slags varedeklaration på andre finansielle instrumenter.

Formidlingsprovision og ÅOPDanske Andelskassers Bank A/S modtager årligt løbende provision fra de investeringsforeninger, vi samarbejder med.

Kvalitetsforbedrende service: Danske Andelskassers Bank modtager formidlingsprovision for rådgivnings- og execution only-kunder, som investerer i investeringsforeningsbeviser fra en af bankens samarbejdspartnere. For at være berettiget til at modtage denne formidlingsprovision tilbyder vi vores kunder en række kvalitetsforbedrende services. Hvilke services man som kunde er berettiget til, afhænger af, hvor stor tredjepartsbetalingen er. Som kunde er du til enhver tid velkommen til at henvende dig til din kunderådgiver, som kan oplyse, hvilke kvalitetsforbedrende services du er berettiget til, samt være behjælpelig med tilmelding til de services, hvor dette er påkrævet.

 

Omkostningseksempler - værdipapirer

 

Best execution-rapporter

2019

2018

2017