Kundekategorisering og mulighederne for om-kategorisering

Reglerne om investorbeskyttelse skal sikre, at kunder i forbindelse med investeringsrådgivning og investeringsbeslutninger har modtaget tilstrækkelig information til at kunne træffe beslutninger.

Andelskassen skal derfor placere sine kunder i én af tre kundekategorier med forskelligt beskyttelsesniveau.

Kundekategorierne er:

  • "Detailkunde", som har det højeste beskyttelsesniveau
  • "Professionel kunde", som har det mellemste beskyttelsesniveau
  • "Godkendt modpart", som har det laveste beskyttelsesniveau

 

Detailkunder

Detailkunder er den kundekategorisering, der giver kunden det højeste beskyttelsesniveau. De fleste af Andelskassens kunder vil være detailkunder.

Professionelle kunder

Som professionel kunde har du krav på nogen beskyttelse, men mindre end en detailkunder. Som udgangspunkt er du professionel kunde, når du opfylder to ud af følgende tre krav:

  • Balancesum 20 mio. EUR
  • Nettoomsætning 40 mio. EUR
  • Egenkapital 2 mio. EUR

Andelskassen forudsætter, at du har den fornødne erfaring og kendskab til værdipapirer. Derfor indhenter vi ikke oplysninger om dette, som når vi har med detailkunder at gøre.

Godkendte modparter

Der gælder ingen krav om investorbeskyttelse for godkendt modparter.

Godkendte modparter er virksomheder, der typisk er under tilsyn af en myndighed, det kan for eksempel være pengeinstitutter, forsikringsselskaber, pensionsselskaber osv.

Mulighed for at anmode om anden kategori (om-kategorisering)

Du kan anmode om at blive placeret i en anden kategori. Det kan for eksempel være relevant, hvis du som detailkunde har særlig stor erfaring med handel med værdipapirer og finansielle produkter uden dog i øvrigt at opfylde kriterierne for professionelle kunder. Anmodningen om at blive placeret i en anden kategori skal ske skriftligt til Andelskassen

Anmoder du os om at blive kategoriseret som professionel kunde, vurderer vi, om du har den nødvendige erfaring og viden på investeringsområdet. Herudover skal mindst to af følgende tre kriterier være opfyldt:

  • Du skal have foretaget omfattende transaktioner på det relevante marked gennemsnitligt ti gange pr. kvartal i de foregående fire kvartaler
  • Størrelsen af din portefølje, der defineres som omfattende kontantbeholdninger og finansielle produkter, overstiger 500.000 EUR
  • Du arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst ét år i en stilling, der kræver viden om de påtænkte transaktioner eller tjenesteydelser

Andelskassen beslutter på baggrund heraf, om din anmodning skal imødekommes. Andelskassen er ikke forpligtet til at imødekomme anmodningen om ændring af kategori.

Hvis du flytter fra kategorien detailkunde til professionel kunde, giver du afkald på den ekstra beskyttelse, du har i egenskab af at være en detailkunde. Andelskassen skal dog stadigvæk vurdere, om du kan bære eventuelle tab som følge af en investering, når vi yder rådgivning eller porteføljepleje til dig.

Du kan som professionel kunde anmode om at blive flyttet til kategorien godkendt modpart og dermed give afkald på al beskyttelse efter investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. Andelskassen er ikke forpligtet til at efterkomme anmodningen.

Du kan som professionel kunde eller godkendt modpart også anmode om at flytte kategori til detailkunde eller professionel kunde, hvorved du opnår et højere beskyttelsesniveau. Andelskassen er ikke forpligtet til at efterkomme anmodningen.