Regler for værdipapirhandel

Læs om reglerne for investorbeskyttelse her.

Læs om reglerne for investorbeskyttelse her.

EU direktivet om markeder for finansielle instrumenter - i daglig tale kaldet MiFID - trådte i kraft 1. november 2007. Direktivet indeholder den nye regelstruktur fra EU-kommissionen til de europæiske finansielle markeder. Reglerne skal skabe større ensartethed for handel med værdipapirer m.m. inden for EU og give en mere ensartet investorbeskyttelse. Det medfører ændringer i de danske regler, som i dag er fastlagt i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder og bekendtgørelsen om god værdipapirhandelsskik.

Denne information beskriver nogle af de ændringer, der berører dig som kunde, altså investorbeskyttelsen.

Generelt taler vi om investorbeskyttelse ved handel med finansielle instrumenter, altså værdipapirer generelt, såsom aktier og obligationer, men også strukturerede produkter, investeringsbeviser, futures, terminer, optioner og lignende finansielle instrumenter.

Du er omfattet af investorbeskyttelsen, såfremt du ønsker en personlig anbefaling om et bestemt værdipapir. Og vi kan kun yde den personlige anbefaling på grundlag af din investeringsprofil. Læs mere om investeringsprofil nedenfor.

MiFID reglerne om investorbeskyttelse finder ikke anvendelse ved værdipapirhandel med realkreditobligationer, der sker i tilknytning til udførelsen af kunders realkreditforretninger.

Kompleks/ikke kompleks

De finansielle instrumenter bliver opdelt i produktgrupper, der kan være "ikke komplekse" og "komplekse". For eksempel er aktier en produktgruppe, der er "ikke kompleks", mens Swaps-forretninger er en produktgruppe der er kompleks.

Kundekategorisering

Direktivet bestemmer, at der skal ske en opdeling af vores kunder i kategorierne detailkunde(private kunder), professionelle kunder og godkendte modparter. Godkendte modparter omfatter andre banker og institutionelle investorer og er ikke omfattet af investorbeskyttelsesreglerne. Højeste investorbeskyttelsesniveau gælder for detailkunder. Der er et mere moderat beskyttelsesniveau for professionelle kunder, som antages at have erfaring og kendskab til værdipapirhandel end detailkunder.

Execution only

Ønsker du blot at købe eller sælge et bestemt værdipapir, vil du ikke opleve de store ændringer. Direktivet kalder disse rene gennemførelsestransaktioner for "Execution only" og din handelsordre er ikke omfattet af investorbeskyttelsen. Dette vil dog kun kunne lade sig gøre for så vidt aktier, obligationer samt investeringsbeviser. Såfremt du ønsker at handle et andet finansielt instrument, anbefaler vi, at du kontakter din kunderådgiver.

Investeringsprofil

For hver handel skal vi fremover klarlægge, om den er egnet og hensigtsmæssig for dig. Det kan vi kun efterkomme ved at lave din personlige investeringsprofil. Den udarbejdes på grundlag af dit formål og tidshorisont for investeringen, dine økonomiske forhold, risiko villighed, samt din erfaring og kendskab til investering i de enkelte typer af finansielle instrumenter.

Egnethed

På baggrund af disse oplysninger - din investeringsprofil - skal din kunderådgiver vurdere, om det pågældende produkt er egnet for dig. Vi må ikke anbefale investeringer, der ikke egner sig til din investeringsprofil eller risikovillighed. Anbefaling må heller ikke ske, hvis vi ikke får de nødvendige oplysninger.

Hensigtsmæssighed

Imellem handel via "Execution only" og handel via "Egnethedstesten" ligger hensigtsmæssigheds-vurdering. Den vurdering indebærer, at kunderådgiveren - når der ikke er tale om egentlig rådgivning - skal foretage et overordnet skøn af, om den handel du efterspørger, er hensigtsmæssig for dig.

Kunderådgiveren skal kunne afgøre, om du har den nødvendige erfaring og viden til at forstå de risici, der er forbundet med den aktuelle ordre.

Finder kunderådgiveren at den aktuelle ordre ikke er hensigtsmæssig, skal du gøres udtrykkeligt opmærksom herpå. Hvis kunderådgiveren ikke får de nødvendige oplysninger, så det kan afgøres om den aktuelle ordre er hensigtsmæssig, skal du gøres udtrykkeligt opmærksom herpå.

Oplysninger om dig

Direktivet kræver således, at Andelskassen fremover skal modtage flere oplysninger om dig og din økonomiske situation, før vi kan handle værdipapirer med dig. Du vil også opleve, at vi spørger til dit kendskab og din erfaring med at investere i forskellige værdipapirtyper. Vi dokumenterer disse oplysninger i et dokument, som vi kalder en investeringsprofil.

Drejer det sig om investering i simple produkter som aktier, obligationer og investeringsbeviser nøjes vi med at stille dig nogle ret enkle basis spørgsmål, der afdækker om produktet er hensigtsmæssigt for dig. Ønsker du derimod at handle mere komplekse værdipapirer må du forvente mere dybdegående spørgsmål. Det samme gælder, hvis du indgår en aftale med Andelskassen om løbende rådgivning eller porteføljepleje.

Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at give de relevante oplysninger kan du kun handle simple produkter.

Advarsler

Vi har på baggrund af de investeringer, som du allerede har, foretaget en vurdering af, hvilke produkter, som du uden videre må handle. Hvis du f.eks. kommer ud for en advarsel i Andelskassens Webbank system, der meddeler, at en given investering ikke er hensigtsmæssig for dig, kan du i nogle situationer vælge at se bort fra advarslen og fortsætte handlen og i andre situationer er det nødvendigt at kontakte din rådgiver for at modtage den påkrævede rådgivning/ information.

Dit samtykke

EU direktivet betyder at vi har opdateret en række af vores betingelser i "Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot" og "Betingelser for handel med værdipapirer" (Se dem her). Desuden har vi opstillet en politik for ordreudførelse, der kan ses under "Betingelser for handel med værdipapirer", og håndtering af interessekonflikter.

Når du handler - enten selv eller via fuldmagt - skal vi gøre opmærksom på, at du herved samtidig samtykker i følgende:

Vores ordreudførelsespolitik, der fremgår af vores "Betingelser for handel med værdipapirer"
Herunder at dit køb og salg af værdipapirer, som også kan handles på et reguleret marked (f.eks. OMX) eller en multilateral handelsfacilitet (en alternativ markedsplads), kan handles direkte med Danske Andelskassers Bank A/S som modpart.
At alle politikker, vilkår og informationer på værdipapirhandelsområdet fremover vil fremgå af vores hjemmeside andelskassen.dk, og at vi ligeledes varsler alle eventuelle ændringer heri samme sted.

Ny investor

Er du førstegangs investor bedes du starte med at komme en tur i Andelskassen og få fastlagt din investeringsprofil. Når du opretter et værdipapirdepot vil du få udleveret alle relevante regler.

Formidlingsprovision og ÅOP

Fra de investeringsforeninger, som vi har indgået samarbejdsaftaler med, modtager Danske Andelskassers Bank A/S årligt løbende provision i intervallet 0,1 % til 1,15 % af værdien af afdelingerne.
Størrelsen af den løbende provision for de enkelte investeringsafdelinger kan du se her sammen med ÅOP (årlige omkostninger i procent ved at eje investeringsbeviser).

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.