Resultatfremgang og positive takter hos Danske Andelskassers Bank

Bankens årsresultat viser positive takter og fremgang trods udfordringer på de finansielle markeder.

Samlet set har 2018 været et godt år for Danske Andelskassers Bank med en positiv udvikling på en lang række områder, både resultatmæssigt og på de interne linjer.

Et overskud før skat på 105,7 mio. kr. Nedskrivninger, der er 81 procent lavere end i 2017. Højere basisindtjening, der især skyldes en vækst i netto rente- og gebyrindtægterne som følge af pæn aktivitet på bolighandler og tilgang af nye, interessante kunder på erhvervsområdet. For blot at nævne nogle stykker.

Udvalgte hovedtal fra årsrapporten:

  • Efter skat blev årets resultat på 121,9 mio. kr. som følge af, at banken i 2018 har kunnet indtægtsføre et skatteaktiv på 25 mio. kr. vedrørende tidligere års skattemæssige underskud. Det svarer til en stigning på 44 % i forhold til 2017, hvor resultatet var 84,5 mio. kr. efter skat.

  • Resultat før skat på 105,7 mio. kr. i 2018 mod et resultat på 100,8 mio. kr. før skat i 2017. Det ligger dermed inden for det forventede resultat på 90-120 mio. kr. før skat.

  • Netto rente- og gebyrindtægterne er steget fra 569,9 mio. kr. i 2017 til 576,4 mio. kr. i 2018.

  • Nedskrivningerne er faldet fra 41,8 mio. kr. i 2017 til 7,9 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til et fald på 81 %.

  • Basisindtjeningen udgjorde i 2018 145,3 mio. kr. mod 138,9 mio. kr. i 2017. Det svarer til en stigning på 4,6 %.

  • Udlånet er steget med 3,4 %.

  • Forretningsomfanget pr. medarbejder er steget med 7,4 %.

  • Der har været en 40 % stigning i indtjening pr. aktie.

  • Pr. 31. december 2018 var bankens kapitalprocent på 16,2, og banken havde således en kapitalmæssig overdækning på 4,1 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 12,1 %.

  • Banken forventer en basisindtjening i intervallet 120-160 mio. kr. i 2019 og et resultat før skat i intervallet 70-130 mio. kr.

De vanskelige forhold på de finansielle markeder betød, at banken sidst på året måtte nedjustere forventningerne til årets resultat før skat fra 110-150 mio. kr. til 90-120 mio. kr. som følge af kurstab på bankens fondsbeholdning.

Set i lyset af denne uro betegner banken årsresultatet som tilfredsstillende.


Styrket kapitalgrundlag – frigjort fra statslige midler

Danske Andelskassers Bank nåede en vigtig milepæl i juni 2018. Her udstedte banken et Tier 2-lån på 105 mio. kr., og en del af beløbet blev anvendt til indfrielse af restgælden på 19 mio. kr. på det statslige hybridlån, som blev optaget som en del af Bankpakke II.

2018 blev dermed året, hvor banken – med
stærk opbakning fra en række institutionelle investorer – kom helt fri af statslige midler og nu står med et væsentligt styrket kapitalgrundlag.

En stærkere og enklere organisation
Organisatorisk står Danske Andelskassers Bank også stærkere ved udgangen af 2018 – både på hovedkontoret og i filialnettet. Banken indledte året med en omfattende organisationsændring med det klare formål at skabe en enkel bank med en enkel struktur. De mange ændringer har skabt en bank, der i endnu højere grad end tidligere er kendetegnet ved fleksibilitet, effektive processer og øget transparens. En sund bank, der skal give et konkurrencedygtigt afkast. Og en bank, som bidrager til vækst, udvikling og værdiskabelse for alle bankens interessenter ved at indgå som en aktiv samarbejdspartner og lave gode, fornuftige forretninger med både nye og bestående kunder.

I 2019 er banken klar til at fortsætte den positive rejse og søsætte endnu flere initiativer til gavn for kunder, aktionærer og medarbejdere.

Læs mere i bankens selskabsmeddelelse

Læs også Danske Andelskassers Banks officielle pressemeddelelse