Danske Andelskassers Bank: Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Banken kommer ud af første kvartal 2016 med et mindre underskud på 14 mio. kr. før skat. Regnskabet viser højere basisindtjening og fortsat faldende nedskrivninger.

Danske Andelskassers Bank A/S kommer ud af 1. kvartal 2016 med et resultat på - 14 mio. kr. før skat. Resultatet er først og fremmest påvirket af faldende kursreguleringer, en stærkt forøget konkurrencesituation, fortsat uro på finansmarkederne samt lavere gebyr- og provisionsindtægter end sidste år ved samme tid. Dette modsvares delvist af en stigning i basisindtjeningen og fortsat faldende nedskrivninger. Samlet set betegner banken dog det negative resultat som ikke tilfredsstillende.

DAB har i første kvartal 2016 opnået et resultat før skat på - 14 mio. kr. mod et resultat på 12 mio. kr. i samme periode 2015. Resultatudviklingen skyldes hovedsageligt et fald i kursreguleringerne med 54 mio. kr. – dels på grund af den fortsat store uro på finansmarkederne og dels som følge af en kursregulering af Danske Andelskassers Banks aktier i Sparinvest Holdings på - 39 mio. kr. Som forventet kommer banken desuden ud med lavere gebyr- og provisionsindtægter end sidste år ved samme tid, hvilket primært skyldes lavere aktivitet vedrørende konvertering af realkreditlån set i forhold til den ekstraordinært høje aktivitet i begyndelsen af 2015.

Til gengæld har banken oplevet en stigning i basisindtjeningen med 11 mio. kr. til 45 mio. kr. mod 34 mio. kr. i første kvartal 2015, hvilket blandt andet skyldes to delindfrielser af den statslige hybride kernekapital ultimo 2015, som allerede har vist en positiv effekt ved at medvirke til højere nettorenter. Ligeledes påvirker udbytte af bankens aktier i Sparinvest Holdings på 18 mio. kr. basisindtjeningen positivt. Samtidig ses et fortsat faldende nedskrivningsniveau, og nedskrivningerne for 1. kvartal 2016 er således 13 mio. kr. lavere end i samme periode 2015.

Trods stigende basisindtjening har Danske Andelskassers Bank imidlertid oplevet en stærkt forøget konkurrencesituation i første kvartal 2016, som har medført, at forventningerne til dels væksten i udlånsvolumen og dels renteniveauet på udlån ikke er blevet opfyldt. Dette kombineret med et fortsat presset dansk landbrug og regeringens lavere forventninger til fremtidig vækst samt den fortsatte uro på de finansielle markeder betyder, at banken fremover forventer fortsat lave og faldende afkast, hvilket sætter renteindtægter og basisindtjening for 2016 under pres i forhold til tidligere udmeldte forventninger.

Hertil kommer, at det trods gennemførelsen af en stor del af bankens kapitalplan ikke på nuværende tidspunkt har været muligt at foretage en fuld indfrielse af det statslige hybridlån, hvilket øger forventningerne til bankens samlede renteudgifter for hele 2016.

I lyset af dette nedjusterer banken sine forventninger til årets basisindtjening fra 220 – 240 mio. kr. til 160 – 200 mio. kr., hvilket dog stadig er et betydeligt højere niveau end basisindtjeningen i 2015, der landede på 129 mio. kr.

Hovedtal
Mio. kr.
 2016 2015

Resultat før skat

-14

12

Basisindtjening

45

34

Omkostninger

111

109

Nedskrivninger og tab

24

37

Kursreguleringer

-33

21

Indlån

8.057

8.342

Udlån

5.517

5.651

Kapitalprocent

15,8 %

15,3 %

Kapitalbehov

12,3 %

12,5 %

Kapitalmæssig overdækning

3,5

2,8

Likviditetsoverdækning

181

221

Egenkapital

1.207

872


>>Læs mere i bankens selskabsmeddelelse

>>Læs også DAB's officielle pressemeddelelse

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.