Danske Andelskassers Bank offentliggør årsrapport for 2015

Danske Andelskassers Bank A/S kommer ud af 2015 med et resultat på -11 mio. kr. før skat. 

Danske Andelskassers Bank A/S kommer ud af 2015 med et resultat på -11 mio. kr. før skat. Resultatet er primært påvirket af en nedgang i nettorenter, faldende kursreguleringer samt det generelt lavere renteniveau. Dette modsvares delvist af stigende gebyr- og provisionsindtægter, faldende omkostninger og lavere nedskrivninger. Bankens basisindtjening lander på 129 mio. kr. og ligger dermed inden for det forventede. Resultatet for 2015 betegnes som acceptabelt.

DAB har i 2015 opnået et resultat før skat på - 11 mio. kr. mod et resultat på 23 mio. kr. i samme periode 2014. Resultatudviklingen på – 34 mio. kr. skyldes hovedsageligt en nedgang i nettorenterne på 51 mio. kr. som følge af lavere udlån samt det generelt lavere renteniveau. Kursreguleringerne er faldet med 49 mio. kr., hvor der specielt i 4. kvartal har været kurstab som følge af uroen på de finansielle markeder. Basisindtjeningen er faldet med 14 mio. kr. til 129 mio. kr. mod 143 mio. kr. i 2014, men ligger fortsat inden for det forventede interval på 125-155 mio. kr. for 2015.

Til den positive side viser resultatet, at nedskrivningerne er faldet med 35 mio. kr. og omkostningerne med 20 mio. kr., mens gebyr- og provisionsindtægterne er steget med 15 mio. kr. som følge af en høj konverteringsaktivitet på realkreditlån. Det generelle fald i omkostningerne understreger effekten af den løbende tilpasning og optimering af organisationen, der er sket de seneste år i forhold til sammenlægning af filialer, centralisering af processer og øget kompetenceniveau. Tilpasningerne vil først få fuld omkostningsmæssig effekt i 2016 og påvirker derfor i mindre grad omkostningerne i 2015.

I 2015 har DAB arbejdet planmæssigt med at styrke bankens egentlige kernekapital og kernekapital. Som et led i dette blev den egentlige kernekapital styrket med brutto 165 mio. kr. ved bankens fortegningsretsemission i december 2015. Herudover blev kernekapitalen i december 2015 styrket med brutto 232 mio. kr. ved udstedelse af hybride kernekapital-instrumenter. En betydelig del af provenuet herfra blev anvendt til samtidig delindfrielse af det statslige hybride kapitalindskud.

Efterfølgende har banken i februar 2016 rejst yderligere 30 mio. kr. som et tillæg til den obligation, banken udstedte i december 2015. Dermed har banken indenfor de sidste par måneder rejst ny kapital på samlet set 427 mio. kr.


På trods af, at banken kommer ud med et negativt resultat for 2015, betegnes resultatet som acceptabelt med mange positive elementer. Banken forventer en basisindtjening mellem 220-240 mio. kr. i 2016.

Hovedtal årsrapport 2015
Mio. kr.

 2015

2014

Resultat før skat

-11

23

Basisindtjening

129

 143

Omkostninger

425

445

Nedskrivninger og tab

118

153

Kursreguleringer

16

65

Indlån

8.316

8.565

Udlån

5.436

5.701

Kapitalprocent

15,1

15,7

Solvensbehov

11,9 %

13,0 %

Kapitalmæssig overdækning

3,2

2,7

Likviditetsoverdækning

205

236

Egenkapital

1.200

860

 

>>Læs mere i bankens selskabsmeddelelse

>>Læs også DABs officielle pressemeddelelse

>>Se årsrapporten 2015 her

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv