Danske Andelskassers Bank offentliggør delårsrapport for 1.-3. kvartal 2015

Basisindtjening på 85 mio. kroner samt fortsat faldende omkostninger.

Danske Andelskassers Bank A/S kommer ud af 1.-3. kvartal 2015 med et resultat på -17 mio. kr. før skat. Resultatet er primært påvirket af en nedgang i nettorenter samt faldende kursreguleringer. Dette modsvares delvist af fortsat stigende gebyr- og provisionsindtægter, generelt faldende omkostninger samt lavere nedskrivninger. Resultatet for 1.-3. kvartal betegnes som acceptabelt.

DAB har i 1.-3. kvartal 2015 opnået et resultat før skat på -17 mio. kr. mod 43 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatudviklingen på -60 mio. kr. i forhold til 1.–3. kvartal 2014 skyldes hovedsageligt en nedgang i nettorenter på 52 mio. kr. og faldende kursreguleringer på 67 mio. kr.

Basisindtjeningen blev på 85 mio. kr. mod 105 mio. kr. i 1.–3. kvartal 2014 og er hovedsageligt påvirket af nedgangen i nettorenter som følge af lavere udlån og det generelt lavere renteniveau.

Til den positive side viser resultatet, at nedskrivningerne er faldet med 23 mio. kr. og omkostningerne med 10 mio. kr., mens gebyr- og provisionsindtægterne er steget med 14 mio. kr. som følge af en høj konverteringsaktivitet på realkreditlån, dog modsvaret af lavere udbytte af aktier. Samtidig er det trods den fortsat relativt begrænsede udlånsefterspørgsel i bankens markedsområder lykkedes at stabilisere udlånet, der er på samme niveau som i 1. og 2. kvartal 2015.

Bankens kapitalmæssige overdækning var pr. 30. september 2015 2,1 procentpoint mod 2,7 procentpoint pr. 31. de­cember 2014. Helt i tråd med konklusionen på det seneste Finanstilsynsbesøg, der blev gennemført i september 2015, er det bankens hensigt at øge den kapitalmæssige overdækning yderligere, hvorfor banken den 12. oktober 2015 offentliggjorde planer om en fortegningsretsemission samt efterfølgende udstedelse af erhvervsobligationslån og hermed en styrkelse af kapitalgrundlaget.

Overordnet betegner bankens direktion resultatet for 1.-3. kvartal 2015 som acceptabelt, men understreger samtidig, at det trods de mange positive takter i regnskabet fortsat vil være nødvendigt med løbende tilpasninger af banken, så man kan sikre det bedst mulige fundament fremadrettet.

Forventningerne til en basisindtjening mellem 125 og 155 mio. kr. i 2015 fastholdes, men som det blev meldt ud i forbindelse med bankens halvårsrapport 2015, forventes det, at basisindtjeningen vil ligge i den lave ende af intervallet som følge af forhøjede omkostninger i 2. kvartal 2015 samt generelt lavere nettorenter.

Hovedtal fra 3. kvartalsrapporten

 

 

Mio. kr.

1. - 3. kvartal 2015

1. - 3. kvartal 2014

2014

Resultat før skat

-17

43

23

Basisindtjening

85

105

143

Omkostninger

325

335

445

Nedskrivninger og tab

92

115

153

Kursreguleringer

14

81

65

Indlån

8.344

8.624

8.565

Udlån

5.627

6.043

5.701

Kapitalprocent

   14,3 %

12,9 %

15,7 %

Solvensbehov

12,2 %

13,3 %

13,0 %

Kapitalmæssig overdækning

2,1 %

-0,4 %

2,7 %

Likviditetsoverdækning

165

229

236

Egenkapital

845

882

860

 

 

Læs bankens selskabsmeddelelse her