Kapitalnedsættelse og emission - hvad betyder det?

Spørgsmål og svar om kapitalnedsættelse og fortegningsretsemission.

Hvad er et statsligt hybridlån?

Danske Andelskassers Bank A/S har tilbage i 2009 optaget et lån fra staten – et såkaldt statsligt hybridlån. Dette lån skal indfries senest 31. december 2017. Det er der ikke noget nyt i, og det har stået i alle bankens regnskaber siden 2009. Der er i øvrigt mange andre pengeinstitutter, der har eller har haft tilsvarende lån. DAB er således i en situation, hvor vi skal ud og skaffe ny kapital, hvis vi for eksempel skal kunne bibeholde det nuværende udlån til vores kunder.

Hvad er en fortegningsretsemission?

Det er en emission, hvor de eksisterende aktionærer har ret til at tegne aktier forud for alle andre.

En fortegningsretsemission gennemføres oftest til en favørkurs – det vil sige en kurs, som er lavere end den aktuelle markedskurs. Eksisterende aktionærer får et antal tegningsretter ud fra det antal af aktier, de allerede ejer. Tegningsretterne skal bruges for at tegne de nye aktier med rabat.

Ønsker man ikke flere aktier, kan man muligvis sælge sine tegningsretter, såfremt der er et marked for det.

Det er vigtigt at bemærke, at man som aktionær selv skal agere, inden tegningsperioden udløber, ellers vil ens tegningsretter som udgangspunkt ophøre med at eksistere efter den sidste handelsdag for tegningsretter.

Læs mere om fortegningretsemissionen i bankens selskabsmeddelelse fra 12. oktober:

>> Selskabsmeddelelse nr. 11/2015

Betyder emissionen, at banken er i økonomiske vanskeligheder?

Nej, sådan hænger det ikke sammen. Emissionen skyldes, at der hele tiden er stigende kapitalkrav vedtaget i EU, og det betyder, at banken for at følge disse krav skal polstre sig yderligere kapitalmæssigt. Derfor er emissionen et naturligt og nødvendigt led i den kapitalplan, som er omtalt i vores seneste regnskaber.

Hvad betyder det, at banken laver en kapitalnedsættelse?

Danske Andelskassers Bank har i dag aktier med en stykstørrelse på 10 kr. Imidlertid har kursen på DABs aktier i den seneste tid ligget på mellem 7 og 8 kr. Banken må, jf. selskabslovens bestemmelser, ikke ved en kapitalforhøjelse udbyde aktier til en stykpris under 10 kr. Derfor nedsætter vi stykstørrelsen på vores aktier til 2 kr. samtidig med, at vi udbyder aktierne til en kurs over 2 kr. Denne kurs vil blive fastsat i forbindelse med offentliggørelse af aktieudbuddet.

Det er vigtigt at understrege, at isoleret set medfører denne kapitalnedsættelse ingen ændringer af den enkelte aktionærs ejerandel og dermed af andelen af selskabets værdi (= kursværdien af aktierne). Som aktionær er kursværdien af dine aktier således stadig i overensstemmelse med den til enhver tid værende børskurs, der fastsættes af markedet.

Betyder det her, at mine aktier bliver mindre værd?

Selve kapitalnedsættelsen medfører ikke, at aktierne bliver mindre værd. Værdien af aktierne vil udelukkende afhænge af børskursen. Kapitalnedsættelsen ændrer ikke på bankens samlede egenkapital. Om der er tale om en nedsættelse fra 10 kr. til 8, 5, 1 eller som i dette tilfælde 2 kr. har således ingen praktisk betydning, og såvel værdien som ejerandelen af dine aktier vil således fortsat være den samme – også efter kapitalnedsættelsen.

Hvad sker der med mine nuværende aktier, hvis jeg ikke ønsker at deltage i emissionen?

Antallet af dine aktier forbliver det samme, også hvis du ikke ønsker at deltage i emissionen. Men eftersom der udstedes flere aktier i forbindelse med emissionen, er det desværre uundgåeligt, at dine aktiers værdi – altså dine aktiers andel af den samlede aktiekapital i Danske Andelskassers Bank A/S – bliver reduceret, og dermed bliver din ejerandels værdi forholdsmæssigt forringet, hvis du ikke deltager i kapitalforhøjelsen.

Hvad betyder det, at mine aktiers værdi udvandes?

Det betyder, at din ejerandel af Danske Andelskassers Bank A/S bliver mindre, eftersom der udstedes flere aktier, se ovenfor.

Hvorfor gør banken det her, når konsekvensen er, at det vil udvande aktieværdien hos de aktionærer, der ikke deltager i emissionen?

Vi laver en emission, fordi der er trådt regler i kraft, der omfatter forøgede kapitalkrav vedtaget i EU, og det betyder, at banken for at følge disse krav skal polstre sig yderligere kapitalmæssigt. Derfor er det et både naturligt og nødvendigt led i den kapitalplan, som er omtalt i vores seneste regnskaber, at øge vores aktiekapital – også selv om det desværre betyder, at aktiernes værdi udvandes, hvis man som aktionær ikke ønsker at deltage i emissionen.

Kursen på bankens aktier ser ud til at falde. Hvad betyder det for mig?

I forbindelse med en emission ses det ofte, at der sker et fald i kursen. Det skyldes blandt andet, at de nye aktier forventes at blive udstedt til en favørkurs. Da resultatet af emissionen jo bliver et styrket kapitalgrundlag i DAB, skulle kursfaldet dog gerne være midlertidigt og derfor kun i begrænset omfang få betydning for dig som aktionær, især hvis investeringen er langsigtet. På sigt skulle emissionen gerne sikre den fremtidige positive udvikling af banken og dermed medvirke til at forøge børskursen.

Forbehold

Ved besvarelsen af ovenstående spørgsmål har banken ikke udtrykt nogen forventning eller forsikring om den fremtidige kursudvikling i bankens aktier, idet denne afhænger af mange faktorer, som er udenfor bankens kontrol.

Print en PDF

Klik her for at åbne denne side som en udskriftsvenlig PDF: Spørgsmål og svar - fortegningsretsemission (PDF)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.